033

Woonsite Leerbeek

Wedstrijdontwerp, GMV Leerbeek, 1e plaats
Uitgangspunt voor het omvormen van dit voormalige weiland tot een woonsite was een maximale verweving met zijn groene omgeving. Via extra landschappelijke structuren en reeds aanwezige structuren (trambedding met populieren) worden ingrepen gedaan om de relaties met de omliggende factoren te versterken / te verzachten. Binnen het projectgebied wordt ruimte gelaten voor natuurontwikkeling en recreatie, waardoor de site opgenomen kan worden in een ruimer recreatie- en natuurnetwerk. De zones die toegang verlenen tot de wooneenheden krijgen een organische invulling om de alertheid van het autoverkeer aan te scherpen. Op die manier ontstaat een woonerf waar veilig kan gespeeld en vertoefd worden. (Architectuur: i.s.m. Helon Architecten / opdrachtgever: Gewestelijke maatschappij voor volkshuisvesting)